Results - Askøytreffen 6 - Standard

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 25019 Stian Jenssen Askøy BK 5 1 1/1 26/01 20:00 8
2 B Norway 14626 Thorstein Jakobsen Askøy BK 5 2 1/1 26/01 20:00 8
3 A Norway 23356 Tor-Erik Larsen Askøy BK 0 3 1/1 28/01 20:00 7
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 14599 Bjarte Lygre Cross BK 0 1 1/1 28/01 20:00 8
2 B Norway 24019 Ronny E. Lygre Cross BK 5 2 1/1 28/01 20:00 8
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 23149 Bjarte Haugen Fyllingen BC 5 1 1/1 28/01 20:00 7
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 14481 Stefan Palmèr Mascot BK 0 1 1/1 26/01 20:00 7
2 B Norway 23358 Thomas Samuelsen Mascot BK 5 2 1/1 26/01 20:00 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 14454 Janne Monsen Solli BK 8 1 1/1 26/01 20:00 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 14624 Svenn-Rune Hansen Solør BK 0 1 1/1 26/01 20:00 7
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 25019 Stian Jenssen Askøy BK 5 1 1/1 26/01 20:00 8
2 B Norway 14626 Thorstein Jakobsen Askøy BK 5 2 1/1 26/01 20:00 8
3 A Norway 23356 Tor-Erik Larsen Askøy BK 0 3 1/1 28/01 20:00 7
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 14599 Bjarte Lygre Cross BK 0 1 1/1 28/01 20:00 8
2 B Norway 24019 Ronny E. Lygre Cross BK 5 2 1/1 28/01 20:00 8
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 23149 Bjarte Haugen Fyllingen BC 5 1 1/1 28/01 20:00 7
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 14481 Stefan Palmèr Mascot BK 0 1 1/1 26/01 20:00 7
2 B Norway 23358 Thomas Samuelsen Mascot BK 5 2 1/1 26/01 20:00 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 14454 Janne Monsen Solli BK 8 1 1/1 26/01 20:00 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 14624 Svenn-Rune Hansen Solør BK 0 1 1/1 26/01 20:00 7