Results - Nordland Tournament 7 - Standard - 2017-05-13 14:00

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 21787 Ole Skivik Rana BK 12 1 1/2 13/05 14:00 2
2 C Norway 26228 Ronny Skog Rana BK 18 2 1/2 13/05 14:00 2
3 B Norway 25076 Jack Olsen Blue Strike 18 3 2/3 * 13/05 14:00 3
4 F Norway 26054 Maria Andersen Blue Strike 25 4 1/1 13/05 14:00 3
5 B Norway 24944 Glenn Christian Nilsen Blue Strike 13 5 2/2 * 13/05 14:00 4
6 E Norway 26319 Marius Hågensen Rana BK 25 6 2/3 * 13/05 14:00 4
7 C Norway 26423 Frode Søreng Rana BK 25 7 2/3 * 13/05 14:00 5
8 A Norway 25737 Håvar Wolden Skog Rana BK 9 8 1/2 13/05 14:00 5
9 B Norway 20659 Jan Arntsen Vågan BK 9 9 1/2 * 13/05 14:00 6
10 C Norway 24548 Silje Kofstad Blue Strike 12 10 1/3 13/05 14:00 6
11 C Norway 26424 Anders Westgård Rana BK 23 11 2/2 * 13/05 14:00 7
12 C Norway 26451 Halvar Hagen Nilsen Blue Strike 25 12 1/1 13/05 14:00 7
13 D Norway 25077 Evy K Olsen Blue Strike 24 13 2/2 13/05 14:00 8
14 C Norway 23049 Hilde Heikkilæ Blue Strike 6 14 1/2 13/05 14:00 8
15 B Norway 7133 Halvar Mikalsen Blue Strike 16 15 3/3 * 13/05 14:00 9
16 C Norway 25498 Marita Berglund Blue Strike 4 16 2/2 13/05 14:00 9
17 C Norway 22112 Inge Erling Johnsen Blue Strike 25 17 1/1 * 13/05 14:00 10
18 B Norway 24943 Kent Remi Hågensen Rana BK 20 18 2/3 * 13/05 14:00 10
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 21787 Ole Skivik Rana BK 12 1 1/2 13/05 14:00 2
2 C Norway 26228 Ronny Skog Rana BK 18 2 1/2 13/05 14:00 2
3 B Norway 25076 Jack Olsen Blue Strike 18 3 2/3 * 13/05 14:00 3
4 F Norway 26054 Maria Andersen Blue Strike 25 4 1/1 13/05 14:00 3
5 B Norway 24944 Glenn Christian Nilsen Blue Strike 13 5 2/2 * 13/05 14:00 4
6 E Norway 26319 Marius Hågensen Rana BK 25 6 2/3 * 13/05 14:00 4
7 C Norway 26423 Frode Søreng Rana BK 25 7 2/3 * 13/05 14:00 5
8 A Norway 25737 Håvar Wolden Skog Rana BK 9 8 1/2 13/05 14:00 5
9 B Norway 20659 Jan Arntsen Vågan BK 9 9 1/2 * 13/05 14:00 6
10 C Norway 24548 Silje Kofstad Blue Strike 12 10 1/3 13/05 14:00 6
11 C Norway 26424 Anders Westgård Rana BK 23 11 2/2 * 13/05 14:00 7
12 C Norway 26451 Halvar Hagen Nilsen Blue Strike 25 12 1/1 13/05 14:00 7
13 D Norway 25077 Evy K Olsen Blue Strike 24 13 2/2 13/05 14:00 8
14 C Norway 23049 Hilde Heikkilæ Blue Strike 6 14 1/2 13/05 14:00 8
15 B Norway 7133 Halvar Mikalsen Blue Strike 16 15 3/3 * 13/05 14:00 9
16 C Norway 25498 Marita Berglund Blue Strike 4 16 2/2 13/05 14:00 9
17 C Norway 22112 Inge Erling Johnsen Blue Strike 25 17 1/1 * 13/05 14:00 10
18 B Norway 24943 Kent Remi Hågensen Rana BK 20 18 2/3 * 13/05 14:00 10