Results - Oppdalstreffet - Standard - 2019-07-19 12:30

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A-V Norway 14454 Janne Monsen Molde BK 0 1 2/11 19/07 12:30 1
2 C-V Norway 24401 Torill Tvedt Trondheim BK 12 2 2/9 19/07 12:30 1
3 B-V Norway 22039 Egil Toftaker Oppdal BK 7 3 1/6 19/07 12:30 2
4 D-V Norway 20732 Gerda Vistnes Oppdal BK 19 4 1/12 19/07 12:30 2
5 B Norway 26544 Bendik Hestad Molde BK 5 5 1/3 19/07 12:30 3
6 E Norway 26929 Lisa Vetting Molde BK 20 6 1/3 19/07 12:30 3
7 A Norway 20995 Eivind Vermøy Trondheim BK 0 7 1/4 19/07 12:30 4
8 B-V Norway 23587 Ronny Hagberg Fredrikstad BK 0 8 2/10 19/07 12:30 4
9 B-V Norway 25020 Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 12 9 2/8 19/07 12:30 5
10 B-V Norway 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 13 10 2/16 19/07 12:30 5
11 A-V Norway 22815 Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK 0 11 2/9 19/07 12:30 6
12 B-V Norway 26211 Signar T Berger Steinkjer BK 9 12 2/10 19/07 12:30 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A-V Norway 14454 Janne Monsen Molde BK 0 1 2/11 19/07 12:30 1
2 C-V Norway 24401 Torill Tvedt Trondheim BK 12 2 2/9 19/07 12:30 1
3 B-V Norway 22039 Egil Toftaker Oppdal BK 7 3 1/6 19/07 12:30 2
4 D-V Norway 20732 Gerda Vistnes Oppdal BK 19 4 1/12 19/07 12:30 2
5 B Norway 26544 Bendik Hestad Molde BK 5 5 1/3 19/07 12:30 3
6 E Norway 26929 Lisa Vetting Molde BK 20 6 1/3 19/07 12:30 3
7 A Norway 20995 Eivind Vermøy Trondheim BK 0 7 1/4 19/07 12:30 4
8 B-V Norway 23587 Ronny Hagberg Fredrikstad BK 0 8 2/10 19/07 12:30 4
9 B-V Norway 25020 Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 12 9 2/8 19/07 12:30 5
10 B-V Norway 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 13 10 2/16 19/07 12:30 5
11 A-V Norway 22815 Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK 0 11 2/9 19/07 12:30 6
12 B-V Norway 26211 Signar T Berger Steinkjer BK 9 12 2/10 19/07 12:30 6