Results - Oppdalstreffet - Standard - 2019-07-21 14:00

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 C-V Norway 14038 Arvid Sandal Haugesund BK 7 1 4/11 21/07 14:00 1
2 B-V Norway 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK 2 2 4/14 21/07 14:00 1
3 B-V Norway 22986 Bård Jenssen Trondheim BK 8 3 2/8 21/07 14:00 2
4 B-V Norway 23601 Oddbjørn Nilsen Trondheim BK 6 4 8/26 21/07 14:00 2
5 B-V Norway 21253 Henrik Toftaker Oppdal BK 10 5 3/5 21/07 14:00 3
6 B Norway 16027 Trygve Fredriksen Jarlsberg BK 3 6 4/17 21/07 14:00 3
7 C-U23 Norway 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK 12 7 1/7 21/07 14:00 4
8 B-V Norway 3102 Olav Gimse Trondheim BK 0 8 6/10 21/07 14:00 4
9 B-V Norway 6164 Rune Spets Trondheim BK 4 9 1/7 21/07 14:00 5
10 B-V Norway 6734 Åge Malmo 8800 Sandnessjøen 5 10 7/18 21/07 14:00 5
11 A-U23 Norway 24449 Alexander Beck Solør BK 0 11 5/11 21/07 14:00 6
12 B-V Norway 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK 0 12 8/15 21/07 14:00 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 C-V Norway 14038 Arvid Sandal Haugesund BK 7 1 4/11 21/07 14:00 1
2 B-V Norway 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK 2 2 4/14 21/07 14:00 1
3 B-V Norway 22986 Bård Jenssen Trondheim BK 8 3 2/8 21/07 14:00 2
4 B-V Norway 23601 Oddbjørn Nilsen Trondheim BK 6 4 8/26 21/07 14:00 2
5 B-V Norway 21253 Henrik Toftaker Oppdal BK 10 5 3/5 21/07 14:00 3
6 B Norway 16027 Trygve Fredriksen Jarlsberg BK 3 6 4/17 21/07 14:00 3
7 C-U23 Norway 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK 12 7 1/7 21/07 14:00 4
8 B-V Norway 3102 Olav Gimse Trondheim BK 0 8 6/10 21/07 14:00 4
9 B-V Norway 6164 Rune Spets Trondheim BK 4 9 1/7 21/07 14:00 5
10 B-V Norway 6734 Åge Malmo 8800 Sandnessjøen 5 10 7/18 21/07 14:00 5
11 A-U23 Norway 24449 Alexander Beck Solør BK 0 11 5/11 21/07 14:00 6
12 B-V Norway 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK 0 12 8/15 21/07 14:00 6