Results - Oppdalstreffet - Standard - 2019-07-21 17:30

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 C-V Norway 6817 Ola Skar Oppdal BK 12 1 5/5 21/07 17:30 1
2 B-V Norway 19643 Terje Barkald Skru BK 1 2 2/7 21/07 17:30 1
3 C-U23 Norway 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK 12 3 3/7 21/07 17:30 2
4 B Norway 16027 Trygve Fredriksen Jarlsberg BK 3 4 6/17 21/07 17:30 2
5 B-V Norway 22986 Bård Jenssen Trondheim BK 7 5 4/8 21/07 17:30 3
6 F Norway 22624 May Hege Lien Oppdal BK 20 6 2/3 21/07 17:30 3
7 B-V Norway 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 13 7 8/16 21/07 17:30 4
8 B-V Norway 6164 Rune Spets Trondheim BK 4 8 3/7 21/07 17:30 4
9 B-V Norway 22039 Egil Toftaker Oppdal BK 7 9 3/6 21/07 17:30 5
10 A-V Norway 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK 0 10 6/12 21/07 17:30 5
11 C-V Norway 25671 Kjell Furunes Oppdal BK 17 11 5/14 21/07 17:30 6
12 E-V Norway 26446 Kjell Mellemseter Oppdal BK 20 12 6/10 21/07 17:30 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 C-V Norway 6817 Ola Skar Oppdal BK 12 1 5/5 21/07 17:30 1
2 B-V Norway 19643 Terje Barkald Skru BK 1 2 2/7 21/07 17:30 1
3 C-U23 Norway 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK 12 3 3/7 21/07 17:30 2
4 B Norway 16027 Trygve Fredriksen Jarlsberg BK 3 4 6/17 21/07 17:30 2
5 B-V Norway 22986 Bård Jenssen Trondheim BK 7 5 4/8 21/07 17:30 3
6 F Norway 22624 May Hege Lien Oppdal BK 20 6 2/3 21/07 17:30 3
7 B-V Norway 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 13 7 8/16 21/07 17:30 4
8 B-V Norway 6164 Rune Spets Trondheim BK 4 8 3/7 21/07 17:30 4
9 B-V Norway 22039 Egil Toftaker Oppdal BK 7 9 3/6 21/07 17:30 5
10 A-V Norway 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK 0 10 6/12 21/07 17:30 5
11 C-V Norway 25671 Kjell Furunes Oppdal BK 17 11 5/14 21/07 17:30 6
12 E-V Norway 26446 Kjell Mellemseter Oppdal BK 20 12 6/10 21/07 17:30 6