Results - Oppdalstreffet - Standard - 2019-07-26 10:30

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B-V Norway 22986 Bård Jenssen Trondheim BK 8 1 8/8 26/07 10:30 1
2 D-V Norway 20732 Gerda Vistnes Oppdal BK 19 2 12/12 26/07 10:30 1
3 B-V Norway 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK 0 3 14/15 26/07 10:30 2
4 B-V Norway 23587 Ronny Hagberg Fredrikstad BK 0 4 9/10 26/07 10:30 2
5 A-V Norway 21598 Frank Havn Arctic Strike BK 0 5 10/12 26/07 10:30 3
6 B-V Norway 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 13 6 15/16 26/07 10:30 3
7 B-V Norway 1169 Arne Svein Strøm Bekkelaget BK 0 7 2/3 26/07 10:30 4
8 C Norway 23000 Gina Larsen Munken BK 18 8 2/9 26/07 10:30 4
9 A Norway 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK 0 9 2/5 26/07 10:30 5
10 B-V Norway 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK 2 10 11/14 26/07 10:30 5
11 B-V Norway 25020 Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 12 11 8/8 26/07 10:30 6
12 C Norway 25224 Marius Olsen Solør BK 14 12 1/3 26/07 10:30 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B-V Norway 22986 Bård Jenssen Trondheim BK 8 1 8/8 26/07 10:30 1
2 D-V Norway 20732 Gerda Vistnes Oppdal BK 19 2 12/12 26/07 10:30 1
3 B-V Norway 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK 0 3 14/15 26/07 10:30 2
4 B-V Norway 23587 Ronny Hagberg Fredrikstad BK 0 4 9/10 26/07 10:30 2
5 A-V Norway 21598 Frank Havn Arctic Strike BK 0 5 10/12 26/07 10:30 3
6 B-V Norway 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 13 6 15/16 26/07 10:30 3
7 B-V Norway 1169 Arne Svein Strøm Bekkelaget BK 0 7 2/3 26/07 10:30 4
8 C Norway 23000 Gina Larsen Munken BK 18 8 2/9 26/07 10:30 4
9 A Norway 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK 0 9 2/5 26/07 10:30 5
10 B-V Norway 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK 2 10 11/14 26/07 10:30 5
11 B-V Norway 25020 Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 12 11 8/8 26/07 10:30 6
12 C Norway 25224 Marius Olsen Solør BK 14 12 1/3 26/07 10:30 6