Results - KM Sgl/Dbl BBK - Stegfinale

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 24216 Bodhild Engebretsen Fyllingen BC 0 1 1/1 19/01 15:00 0
2 B Norway 24125 Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK 0 2 1/3 19/01 14:00 0
3 2/3 19/01 14:30 0
4 3/3 19/01 15:00 0
3 B Norway 25067 Mark Soddano Fyllingen BC 0 5 1/2 19/01 15:00 0
6 2/2 19/01 15:30 0
4 A Norway 21602 Raymond Takle Mascot BK 0 7 1/1 19/01 14:30 0
5 A Norway 14481 Stefan Palmèr Mascot BK 0 8 1/1 19/01 15:30 0
6 B Norway 14105 Stig Kjær Åsane BK 0 9 1/1 19/01 14:00 0
7 B Norway 22005 Stine Helene Palmèr Fyllingen BC 0 10 1/2 19/01 15:00 0
11 2/2 19/01 15:30 0
8 B Norway 14235 Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC 0 12 1/1 19/01 15:30 0
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 24216 Bodhild Engebretsen Fyllingen BC 0 1 1/1 19/01 15:00 0
2 B Norway 24125 Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK 0 2 1/3 19/01 14:00 0
3 2/3 19/01 14:30 0
4 3/3 19/01 15:00 0
3 B Norway 25067 Mark Soddano Fyllingen BC 0 5 1/2 19/01 15:00 0
6 2/2 19/01 15:30 0
4 A Norway 21602 Raymond Takle Mascot BK 0 7 1/1 19/01 14:30 0
5 A Norway 14481 Stefan Palmèr Mascot BK 0 8 1/1 19/01 15:30 0
6 B Norway 14105 Stig Kjær Åsane BK 0 9 1/1 19/01 14:00 0
7 B Norway 22005 Stine Helene Palmèr Fyllingen BC 0 10 1/2 19/01 15:00 0
11 2/2 19/01 15:30 0
8 B Norway 14235 Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC 0 12 1/1 19/01 15:30 0